Javna biblioteka SIRMAI KAROLJ

Raspolažemo sa knjižnim fondom od oko 64 000 knjiga

_

Čitalačko udruženje, tj. biblioteka u Temerinu javlja se već od druge polovine 19. veka, tačnije 1861. godine. O ovoj staroj biblioteci ne zna se gotovo ništa, jer su sva dokumenta uništena tokom ratova, uključujući i knjige. Iz 1910. godine ostao je katalog koji je izdala „Opštinska mađarsko-katolička gradska čitaonica”. U to vreme biblioteka je posedovala 1954 knjige. Postojeći katalog iz 1935. godine, koji broji 2830 knjiga, svedoči o tome da je biblioteka zadržala veći deo ovih knjiga i bez većeg gubitka prebrodila Prvi svetski rat.

Za vreme Drugog svetskog rata dokumentacija i veći deo knjižnog fonda su uništeni. Iz sećanja starijih građana znamo da je biblioteka na kraju tridesetih godina imala posebnu zgradu i da su nedeljno dva puta mogli da pozajmljuju knjige. Osim centralne biblioteke, radile su i dve manje: Biblioteka udruženih poljoprivrednika, osnovana 1898. godine, sa 1500 knjiga; sa knjigama uglavnom stručne tematike, o ratarstvu i stočarstvu. Drugo manje čitalačko udruženje je osnovano 1932. godine na Koloniji. Do 1941. godine broj članova udruženja se povećao na 170. Tu su stizali dnevna štampa i časopisi, što je bilo značajno u tom periodu jer je radio bio retkost i nije postojala televizija. Čitaoci su u biblioteci dolazili do svakodnevnih najbitnijih informacija o događajima. 1941. godine rad čitalačkog udruženja je prekinut. Tokom Drugog svetskog rata rad biblioteke sveo se na minimum, a kasnije je potpuno obustavljen zbog potpunog uništenja knjižnog fonda.

Posle rata počela je obnova Temerina, a ujedno i biblioteke. 1946. godine konstituiše se u Temerinu Kulturno udruženje „Adi Endre”, u okviru čijeg delovanja je osnovana i biblioteka. Zbog obnavljanja knjižnog fonda, ljubitelji knjiga su obišli selo i zamolili građane da poklone sačuvane knjige u korist biblioteke, potraživši knjige čak u podrumima i tavanima napuštenih kuća. Uspeli su da skupe 1519 knjiga. Biblioteka je radila pod veoma teškim materijalnim uslovima, a nije bilo ni stalne prostorije. Bibliotekarsku delatnost su obavljali dobrovoljci. Ovakvo stanje je potrajalo do 1955. godine.

Tek 1955. god. u Temerinu je osnovana „Narodna knjižnica i čitaonica– Temerin”, sa stalnom prostorijom i jednom osobom za rukovođenje bibliotekom, a rešeno je i finansiranje rada biblioteke. U naseljima Bački Jarak, Sirig i na Koloniji osnovana su kulturno-umetnička društva, u okviru kojih se nalazila i mala biblioteka.

Od 1962. godine počinje period razvoja biblioteke, kada je određena stalna prostorija za bibliotečku delatnost, obezbeđena su finansijska sredstva i radna snaga. Polako se povećava broj knjiga i članova biblioteke. 1963. godine dolazi do promene naziva „Narodna knjižnica i čitaonica” u „Narodna biblioteka–Népkönyvtár–Temerin”. Nakon dve godine, 1965. proglašena je matičnom bibliotekom u Temerinu, sa organizacijom rada u ograncima ,,Petar Kočić” u Bačkom Jarku i ,,Branko Radičević” u Sirigu.

Tokom 1966. godine došlo je do integracija sa Narodnim univerzitetom u Temerinu, pa tako od 1. jula 1966. g. Narodna biblioteka sa svojim ograncima vrši funkciju u sastavu Narodnog univerziteta u Temerinu.

23. oktobra 1975. preimenovana je u Narodna biblioteka ,,Sirmai Karolj”–Népkönyvtár–Temerin. Nazvana je po Sirmai Karolju, poznatom književniku, rođenom u Temerinu 1890. godine. 90-ih godina 20. veka Narodna biblioteka ,,Sirmai Karolj“ premeštena je na novu lokaciju, u Novosadsku ulicu broj 387, ali samo privremeno, dok se nije pronašlo neko bolje rešenje. I danas se biblioteka nalazi na toj lokaciji, na prostoru od 165 m2. 2013. godine naziv Narodna biblioteka menja u današnji: Javna biblioteka ,,Sirmai Karolj” Temerin.

Javna biblioteka ,,Sirmai Karolj“ delatnost obavlja u centralnom objektu u Temerinu i u ograncima ,,Petar Kočić” u Bačkom Jarku i ,,Branko Radičević” u Sirigu. Osnovna delatnost biblioteke je prikupljanje, obrada i izdavanje bibliotečkog materijala na korišćenje. Raspolaže knjižnim fondom od oko 64 000 knjiga, na srpskom i mađarskom jeziku, iz svih oblasti: enciklopedije, filozofija, psihologija, religija, društvene nauke, prirodne nauke, primenjene nauke, umetnost, književnost, istorija, geografija, dečja književnost.

Pored čitanja knjiga uz učlanjenje, u našoj čitaonici možete besplatno čitati ili prelistati dnevnu i nedeljnu štampu, a imamo i pristup internetu.